Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Lao động mất sức lao động cũng được điều chỉnh mức lương. Ảnh: Đức Minh

Nhiều đối tượng được tăng lương

Nghị định quy định điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng, bao gồm: 

Người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016 là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg . 

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg. 

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

Nghị định cũng quy định các đối tượng trên đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.

Thời điểm và mức điều chỉnh

Riêng các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.

Từ ngày 1/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 1/5 /2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng.

Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng trên ngoại trừ giáo viên mầm non thấp hơn 2 triệu đồng/tháng, thì mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước đó và tính từ tháng bắt đầu hưởng, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12 2016.

Mức điều chỉnh cụ thể như sau:

Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Nghị định 55/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

108

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan