Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Vốn điều lệ của Tập đoàn thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là: 26.166.499.100.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng) . Vốn của Tập đoàn bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn, vốn do Tập đoàn tự huy động và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2014/NĐ-CP quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tập đoàn, tên viết tắt VRG, tên tiếng Anh là VIETNAM RUBBER GROUP) là Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Tập đoàn là Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.

Nhà nước là chủ sở hữu đối với Tập đoàn. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện một số quyền của chủ sở hữu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu đối với Tập đoàn như sau:

a) Thẩm định để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Tập đoàn.

b) Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của Tập đoàn.

c) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: Quyết định vốn điều lệ của Tập đoàn khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị phụ thuộc khác của Tập đoàn; phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn theo quy định của pháp luật;

d) Có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp vốn, tỷ lệ nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn;

đ) Thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, phân công của chủ sở hữu nhà nước và Điều lệ này.

Nghị định gồm 10 chương, 73 điều: Quy định chung, Chủ sở hữu Tập đoàn, Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn, Tổ chức quản lý Tập đoàn, Quan hệ của Tập đoàn với các đơn vị phụ thuộc và doanh nghiệp, Cơ chế hoạt động tài chính của Tập đoàn, Tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và phá sản Tập đoàn, Sổ sách và hồ sơ Tập đoàn, Sửa đổi Điều lệ, giải quyết tranh chấp nội bộ và những vấn đề khác, Điều khoản thi hành.

Vốn điều lệ của Tập đoàn thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là: 26.166.499.100.000 đồng (Hai mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng). Vốn của Tập đoàn bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn, vốn do Tập đoàn tự huy động và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn: Trồng, chế biến và kinh doanh cao su; Chế biến gỗ; Công nghiệp cao su; Tập đoàn được đầu tư, kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Ngành, nghề kinh doanh phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết; Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong sản xuất chế biến kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su, cây rừng trồng.

Trụ sở chính của Tập đoàn: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 39325235 - 39325234, fax: (84.8) 39327341. Email: vrg@rubbergroup.vn. Website: www.rubbergroup.vn; www.vnrubbergroup.com. 7 văn phòng đại diện tại Campuchia, Ukraine, Mỹ, Nga, Ukraine, Trung Quốc và Slovakia.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 56 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Điện thoại: (84.4) 39.427.379 - Fax: (84.4) 39.427.091.

Tập đoàn hiện sở hữu 100% vốn tại 22 công ty TNHH MTV; giữ cổ phần, vốn góp chi phối tại 18 công ty cổ phần; 20 công ty liên kết. Tập đoàn sẽ thực hiện tái cơ cấu 25 công ty (xem Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2014. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ (Nguyễn Lan).

Nguồn: Cổng thông tin Doanh nghiệp

138

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan