DN nào được giảm 30% thuế thu nhập?

Công ty CP Quản lý Đường sông số 3 (Quảng Ninh) là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có ngành nghề kinh doanh chính là quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa. Công ty đáp ứng các tiêu chí về lao động theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Công ty tự xác định thì Công ty thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011 theo hướng dẫn tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC và được giảm 30% thuế TNDN năm 2012 theo hướng dẫn tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Công ty muốn được biết, trường hợp này Công ty có được giảm 30% thuế TNDN của năm 2011 và 2012 đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập khác không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 1 Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011. Trong đó, số thuế TNDN được giảm không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...

Tại Điều 1 Thông tư 140/2012/TT-BTC có hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012. Trong đó không giảm thuế cho các trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ kinh doanh: Xổ số, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong nhiều lĩnh vực thì số thuế TNDN được giảm không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: xổ số, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm...

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, giải pháp giảm 30% số thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2011-2012 không áp dụng đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng. Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa và khoản thu nhập khác của doanh nghiệp không phải là thu nhập từ xổ số; bất động sản; chứng khoán; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì được giảm thuế theo quy định.

Nguồn: Báo chính phủ

114

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan