Đơn vị tư nhân đã có thể kinh doanh dịch vụ đăng kiểm

Theo Nghị định 63/2016/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chính thức ký ban hành quy định đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc và các loại xe tương tự (gọi là xe cơ giới) sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và tham gia kinh doanh dịch vụ này.

Đơn vị tư nhân đã có thể kinh doanh đăng kiểm nếu được cấp phép kể từ 1/7.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng các điều kiện như sau: việc thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp Quy hoạch tổng thể mạng lưới các đơn vị đăng kiểm và dây chuyền kiểm định; Tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực theo quy định, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nội dung Nghị định 63 quy định các đơn vị kiểm định phải đáp ứng đủ quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị gồm:

- Một dây chuyển kiểm định loại I phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2. 

- Một dây chuyển kiểm định loại II phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2. 

- Đơn vị có hai dây chuyền kiểm định phải có tổng diện tích tối thiểu là 2.500m2.

- Đơn vị có ba dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625m2.

Đơn vị đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 1 phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh đăng kiểm từ 1 đến 3 tháng nếu không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị,… theo quy định tại Nghị định này. Nghị định mới cũng nêu rõ: chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định mới được phép kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Các tổ chức nói trên sẽ không được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới. Nếu là Công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, báo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng phải có cơ sở dữ liệu phải được bảo mật theo yêu cầu của việc kiểm định và kết nối được để truyền dữ liệu về cơ sở dữ liệu kiểm định chung cúa cả nước tại Cục Đăng kiểm; Có hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký kiểm định trước của chủ xe qua điện thoại, trang web hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến... 

Nguồn: Hà Nội mới

125

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan