Dự án công nghệ thông tin áp dụng Nghị định nào?

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam – TPHCM đề nghị giải đáp vướng mắc về quy định giữa Nghị định 136/2015/NĐ-CP và Nghị định 102/2009/NĐ-CP khi thực hiện dự án công nghệ thông tin.

Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP thì những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không có cấu phần xây dựng thì áp dụng thiết kế một bước, còn theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP thì quy định những dự án nhóm C có tổng mức đầu tư lớn hơn 3 tỷ đồng thì lập 2 bước (lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công - tổng dự toán).

Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh  hỏi, dự án công nghệ thông tin áp dụng theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn. Trường hợp dự án công nghệ thông tin của Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Công nghệ Việt Nam – thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn đầu tư công và không có cấu phần xây dựng thực hiện thiết kế dự án theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Nguồn: Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan