Dự kiến bãi bỏ một số quy định miễn thuế xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư bãi bỏ một số thông tư của bộ trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, dự kiến bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.

Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 4/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Hai thông tư đang được gửi xin ý kiến rộng rãi trước khi ký ban hành.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

190

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan