Giải đáp chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Trả lời ý kiến độc giả về nội dung liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Độc giả hỏi, Thông tư 45/2013/TT-BTC không quy định nhà cửa loại kiên cố phải là nhà cửa có độ bền vững bậc 1, 2 như thông tư 203/2009/TT-BTC. Vậy, căn cứ pháp lý hiện nay để xác định thế nào là nhà cửa loại kiên cố hay nhà cửa khác? Văn bản nào quy định chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: 

Ngày 25/4/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tại Điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC có  hướng dẫn cách phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp để thực hiện trích khấu hao.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định: “Tùy theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi tiết hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp”.

Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định về khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định, trong đó quy định thời gian trích khấu hao tối thiểu và tối đa đối với tài sản là “Nhà cửa loại kiên cố”.

Như vậy, Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, không phải là văn bản để làm căn cứ pháp lý để giải quyết các vụ tranh chấp có liên quan đến việc phân loại chi tiết tài sản thuộc loại nào.

Về căn cứ pháp lý hiện nay để xác định thế nào là nhà cửa loại kiên cố hay nhà cửa khác, đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan