Giải đáp về chuyển xếp lương và nâng bậc

Ông Bàn Anh Quyết (quyettktq_meo@...) tốt nghiệp cử nhân kinh tế, được UBND huyện tiếp nhận theo chế độ hợp đồng ngày 15/11/2000, thời gian thử việc 12 tháng hưởng 85% lương hệ số 1,78.

Ngày 1/1/2002, UBND huyện có quyết định ông hưởng 100%, lương hệ số 1,78, ngạch kế toán viên, mã số 06031, có đóng BHXH bắt buộc.

Ngày 28/4/2002, ông được chuyển công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ngày 2/5/2002, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quyết định cho hưởng 100% lương, hệ số 1,78 kể từ ngày ra quyết định.

Ngày 26/5/2003 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có quyết định tuyển dụng ông vào công chức, ngạch chuyên viên, mã số 01.003, bậc 1/10, hệ số 1,86 từ  ngày 1/6/2003 và có thời gian tập sự 12 tháng, hưởng 85% lương, hệ số 1,86. Ngày 1/6/2004 Hội Liên hiệp phụ nữ ra quyết định hết tập sự, bổ nhiệm ngạch chuyên viên, hưởng 100%, hệ số 1,86.

Năm 2005, thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới, Hội Liên hiệp phụ nữ ra quyết định chuyển hệ số lương từ 1,86  thành 2,34 từ ngày 1/10/2004 và thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 1/6/2004.

Trong suốt thời gian công tác ông không vi phạm kỷ luật, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến ngày 1/6/2010 ông được hưởng hệ số lương 3.00. Thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 1/6/2010. Đến thời điểm tháng 12/2012, ông đang giữ hệ số lương 3.00.

Ông Quyết hỏi, việc điều chỉnh hệ số lương của ông qua từng giai đoạn có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Quyết như sau:

Về tiền lương trước ngày 1/10/2004

Trước ngày 1/10/2004, chế độ tiền lương của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tùy theo từng đối tượng và thời điểm mà áp dụng quy định tại các Nghị định như: Nghị định số 95/1998/NĐ-CP; Nghị định số 56/2000/NĐ-CP; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP

Theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP năm 1993, chức danh kế toán viên (trình độ đại học), mã ngạch 06031 được xếp vào thang lương 10 bậc, bậc 1 hệ số 1,78, bậc 10 hệ số 3,98. Đối với chức danh chuyên viên (trình độ đại học), mã ngạch 01003 được xếp vào thang lương 10 bậc, bậc 1 hệ số 1,86, bậc 10 hệ số 4,06.

Trường hợp ông Bàn Anh Quyết tốt nghiệp đại học (cử nhân kinh tế), ngày 15/11/2000 được UBND huyện quyết định tuyển dụng theo chế độ hợp đồng, xếp lương ngạch kế toán viên, mã số 06031.Thời gian thử việc 12 tháng hưởng 85% lương hệ số 1,78. Ngày 1/1/2002, ông được UBND huyện quyết định cho hưởng 100%, lương hệ số 1,78. Việc xếp lương là đúng quy định. Về thời gian thử việc có bị kéo dài thêm 45 ngày.

Ngày 28/4/2002, ông Quyết được chuyển công tác sang Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ngày 2/5/2002  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quyết định cho ông được hưởng 100% lương  hệ số 1,78 như trước khi chuyển công tác là đúng quy định. 

Ngày 26/5/2003, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có quyết định tuyển dụng ông vào công chức, ngạch chuyên viên với thời gian tập sự 12 tháng, hưởng 85% lương hệ số 1,86 từ ngày 1/6/2003. Ngày 1/6/2004, Hội Liên hiệp phụ nữ ra quyết định hết tập sự, bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên mã số 01003, hưởng 100% bậc 1/10, hệ số 1,86; thời gian tính nâng lương lần sau tính từ ngày 1/6/2004  là đúng với quy định ở thời điểm đó tại Nghị định số 95/1998/NĐ-CP và Nghị định số 25/CP năm 1993.

Chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định, chế độ tiền lương quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/10/2004, thay thế Nghị định số 25/CP năm 1993.

Mục 3.4 (Công chức loại A1) Bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển xếp lương từ lương cũ theo Nghị định 25/CP năm 1993 sang lương mới theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Số TT

Nhóm ngạch, chức danh

Mã số ngạch

 

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

VK

VK

Hệ số lương mới

2.34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

VK 5%

VK8%

 

Chức danh, hệ số lương cũ:

- Chuyên viên

- Kiểm tra viên

- Công chứng viên

- Kiểm soát viên thuế

- Kiểm soát viên ngân hàng

- Kiểm soát viên thị trường

 

01.003

-

03.019

06.038

07.046

21.189

1,86

2,10

2,34

2,58

2,82

3,06

3,31

3,56

3,81

4,06

 

Năm 2005, thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới, ông Quyết được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chuyển xếp hệ số lương từ hệ số 1,86 (bậc 1/10 lương cũ ngạch chuyên viên 01003) sang hệ số 2,34 (bậc 1/9 lương mới ngạch chuyên viên 01003) từ ngày 1/10/2004 và thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 1/6/2004 là đúng quy định.

Thời gian nâng bậc lương

Theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thì thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng lương.

Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Thông tư số 03/2003/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

Trong quá trình công tác, ông Quyết luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật thì sau 3 năm ông được nâng 1 bậc lương. Ngày 1/6/2004, ông Quyết được bổ nhiệm công chức ngạch chuyên viên, hưởng lương bậc 1/9 (hệ số 2,34), thời gian nâng lương lần sau của ông Quyết tính từ ngày 1/6/2004, thời điểm nâng bậc 2/9 chuyên viên (hệ số 2,67) là ngày 1/6/2007.  Đến ngày 1/6/2010 được ông được nâng bậc 3/9 (hệ số 3.00), thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 1/6/2010. Đến ngày 1/6/2013 ông sẽ được xét nâng lên bậc 4/9 (hệ số lương 3,33).

Như vậy, về cơ bản, diễn biến tiền lương của ông Bàn Anh Quyết kể từ ngày 15/11/2000 đến nay đều phù hợp với quy định của pháp luật về tiền lương tại từng thời điểm cụ thể.

Nguồn: Báo chính phủ

112

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan