Gỡ vướng khi khai và nộp thuế với phế liệu, phế phẩm chuyển tiêu thụ nội địa

Gặp vướng về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm củ hàng sản xuất xuất khẩu khi bán, chuyển tiêu thụ nội địa trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC, nhiều DN và đơn vị hải quan đã phản ánh tới Tổng cục Hải quan. Để thống nhất trong quá trình thực hiện, Tống cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết về cách thức khai hải quan và cách thức nộp thuế đối với loại hàng này.

Hoạt động nghiệp vụ Hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân. Ảnh: T.Trang.

Kê khai hải quan

Theo quy định hiện hành tại Khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 cùa Bộ Tài chinh sửa đồi, bổ sung Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế Nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II a ban hành kèm thèo Thông tư này. Trường hợp hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

Theo đó, hướng dẫn thủ tục kê khai đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp đối với hồ sơ điện tử, DN thực hiện khai theo mẫu 04 Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, trường hợp hồ sơ khai giấy theo mẫu 06/BKKTT/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, DN thực hiện kê khai từng lần trước khi xuất hóa đơn bán tiêu thụ nội địa hoặc khai theo tháng bằng cách tổng hợp phế liệu, phế phẩm đã tiêu thụ nội địa trong tháng để kê khai, nộp thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp. DN không phải kê khai tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng. Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) là thời hạn cơ quan Hải quan tiếp nhận bảng kê.

Hướng dẫn cụ thể trường hợp kê khai mẫu 06/BKKTT/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan mở số theo dõi, cấp số cho bảng kê tương tự như đối với trường hợp tờ khai bản giấy. Trong đó: Tên phế liệu, phế phẩm khai trên bảng kê theo đúng tên hàng thực tế bán ra (ví du: vải vụn, đầu cá, xương cá …). Đơn vị tính trên bảng kê khai phải phù hợp với đơn vị tính ghi trên hóa đơn bán ra (ví dụ: kg…). Số lượng trên bảng kê khai phải chính xác với số lượng phế liệu, phế phẩm thực tế bán ra.

Đơn giá trên bảng kê khai là giá bán ra chưa có thuế GTGT. Trường hợp DN kê khai theo tháng bằng cách tổng hợp số liệu đã bán ra trong tháng, giá kê khai trên bảng kê nộp cho cơ quan Hải quan được lấy từ giá đã bán ra có thuế GTGT, sau đó, loại trừ thuế GTGT ở khâu bán ra, cụ thể giá kê khai trên bảng kê nộp cho cơ quan Hải quan xác định theo công thức sau: Giá bán ra chưa thuế = Giá đã có thuế GTGT chia cho 1 + Thuế suất thuế GTGT.

Với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, việc kiểm tra đối với phế liệu, phế phẩm được thực hiện trong quá trình kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư hoặc kiểm tra báo cáo quyết toán quy định tại Điều 40, Điều 41 Nghị đinh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 25/04/2018).

Khi tiếp nhận báo cáo quyết toán, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của DN bao gồm các vi phạm liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế phấm, chi cục hải quan có trách nhiệm tổng hợp số liệu kèm các chứng từ và tài liệu có liên quan (nếu có) để cung cấp thông tin cho chi cục kiểm tra sau thông quan hoặc cục kiểm tra sau thông quan (đối với những cục hải quan không có chi cục Kkểm tra sau thông quan) làm cơ sở tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở nguời nộp thuế.

Nộp thuế cho phế liệu, phế phẩm

Hướng dẫn về nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm, Tổng cục Hải quan cho biết, tài khoản nộp thuế là tài khoản thu NSNN-7111. Mục đăng ký cơ quan Hải quan nộp tiền, DN chọn là cơ quan Hải quan nơi phát sinh bảng kê tính thuế. Tại mục đăng ký Kho bạc Nhà nước thì chọn Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan Hải quan phát sinh bảng kê khai tính thuế mở tài khoản tại Kho bạc.

Về số, ngày trên bảng kê tinh thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Trường hợp thực hiện trên hồ sơ điện tử thì người nộp thuế nộp tiền thuế theo các thông tin kê khai quy định tại mẫu số 04 phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy thì căn cứ thông tin trên bảng kê DN kê khai theo mẫu 06/BKKTT/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 39/20l8/TT-BTC, được cơ quan Hải quan cấp số, ký hiệu cho bảng kê như đối với tờ khai giấy, cụ thể: 96 là đầu số tờ khai thống nhất chung cho trường hợp sử dụng bảng kê; YY là 2 số cuối của năm có chứng từ ghi số thuế phải thu; AAAA là mã đơn vị hải quan; XXXX là số thứ tự chứng từ có số thuế phải thu trên bảng kê (do cơ quan Hải quan cấp).

Về khai và nộp thuế với phế thải, Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/1T-BTC ngày 20/4/2018, theo đó, đối với xử lý phế thải tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời có trách nhiệm ghi c

Nguồn: Báo Hải quan

207

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan