Gỡ vướng quy định về giám sát môi trường đối với doanh nghiệp dệt may

Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Trang (tỉnh Quảng Trị) chuyên về lĩnh vực may, dệt nhuộm, được phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2015, điều chỉnh năm 2016. Trong chương trình giám sát môi trường định kỳ có giám sát môi trường không khí xung quanh tại các vị trí là các nhà xưởng.Công ty của bà Trang không phát sinh phóng xạ. Bà Trang hỏi, vậy công ty có phải giám sát không khí xung quanh tại các vị trí nêu trên không?

Về vấn đề trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Phụ lục 2.3, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát môi trường xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 1 lần/6 tháng.

Đồng thời căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc tổ chức thực hiện quan trắc môi trường xung quanh thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường.

Do vậy, để giảm thiểu kinh phí của doanh nghiệp, chủ dự án không phải thực hiện giám sát môi trường xung quanh kể cả đối với trường hợp các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước thời điểm Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành và không phát sinh phóng xạ trong quá trình hoạt động nhưng nội dung báo cáo ĐTM yêu cầu thực hiện giám sát môi trường xung quanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn: Đối với trường hợp giám sát môi trường tại nhà máy may, dệt nhuộm đề cập tại câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Trang, chủ dự án không phải thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt. Tuy nhiên, cần lưu ý thực hiện việc quản lý nước thải; quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn độ rung, ánh sáng, bức xạ; quan trắc phát thải theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Về thủ tục pháp lý, đề nghị chủ dự án có văn bản báo cáo những nội dung thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM (cụ thể là thay đổi về chương trình giám sát môi trường) và chỉ thực hiện những nội dung thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

155

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan