Gỡ vướng về hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

Bộ Xây dựng giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề mua bán căn hộ hình thành trong tương lai.

Ông Lê Ngọc Lương (Hà Nội) hỏi: Công ty tôi đang triển khai 1 dự án, dự án này đã có nhiều căn hộ được ký hợp đồng mua bán từ trước ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực (1/7/2015). Tuy nhiên, sau ngày 1/7/2015, công ty tiếp tục ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này. Vậy các hợp đồng sau có phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 55, 56 của Luật mới không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì “các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này”.

Như vậy, đối với các hợp đồng đã ký trước ngày 1/7/2015 thì không phải ký lại hợp đồng.

Tuy nhiên, đối với các hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ký từ ngày 1/7/2015 thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo đó, phải thông báo cho Sở Xây dựng về căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan