Hợp nhất Nghị đinh 60 và Nghị định 58 vào một văn bản

Bộ Tài chính công bố văn bản hợp nhất Nghị định 60 và Nghị định 58.

Ngày 5/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Văn bản này được hợp nhất từ Nghị định 60/2015/NĐ-CP với Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong đó, Nghị định 60/2015/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điểm đáng chú nhất của Nghị định 60 là khối ngoại có thể sở hữu 100% cổ phần các doanh nghiệp niêm yết, từ đó có thể tạo nên một cú hích với thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Theo thông báo, nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Vì vậy, nhà đầu tư và các đối tượng chịu sự điều chỉnh của 2 Nghị định trên có thể chỉ cần tham khảo mọi nội dung của 2 văn bản luật trong Văn bản hợp nhất này.
 

Nguồn: Diễn đàn Đầu tư

298

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan