Hướng dẫn chính sách đối với lao động dôi dư

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên đang lập đề án sắp xếp 2 doanh nghiệp thành viên là công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/1/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, do chưa có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chính sách đối với lao động dôi dư. Bà Phạm Thị Huynh, đại diện Tổng công ty hỏi, Tổng công ty của bà có thể áp dụng Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 để giải quyết chế độ chính sách đối với lao động dôi dư của 2 doanh nghiệp trên được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Huynh như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thì các công ty thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 118/2014/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách lao động dôi dư đối với cán bộ, công nhân viên của công ty không bố trí được việc làm và không có điều kiện đào tạo lại để chuyển đổi ngành nghề trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp và nguồn kinh phí lấy từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó quy định bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp. 

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới thì chế độ đối với người lao động dôi dư được thực hiện theo các chế độ quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên và Thông tư hướng dẫn số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nguồn: Báo chính phủ

140

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan