Hướng dẫn mới về phát hành tín phiếu kho bạc

Từ ngày 15/8/2016, việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN.

Từ ngày 15/8/2016, việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc phát hành tín phiếu kho bạc theo quy định tại Nghị định 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm: Phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phát hành tín phiếu kho bạc trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính. Bộ Tài chính ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành tín phiếu theo quy định tại Thông tư này.

Điều khoản và điều kiện tín phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 01/2011/NĐ-CP và các quy định sau: Tín phiếu có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần. Bộ Tài chính quy định việc phát hành các kỳ hạn chuẩn khác của tín phiếu trong trường hợp cần thiết nhưng không vượt quá 52 tuần. Tín phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng.

Các phương thức phát hành tín phiếu gồm: Đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tín phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Kho bạc Nhà nước thông báo cụ thể về hình thức phát hành tín phiếu trong thông báo đấu thầu.

Thông tư quy định rõ về lãi suất phát hành tín phiếu. Theo đó, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu.

Đối với tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước, lãi suất phát hành tín phiếu là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đối tượng được tham gia đấu thầu tín phiếu là thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ được Bộ Tài chính lựa chọn và công bố theo quy định tại Thông tư số 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo một trong hai hình thức, gồm: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất; Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Kết quả đấu thầu tín phiếu được xác định theo một trong hai phương thức, gồm: Đấu thầu đơn giá; Đấu thầu đa giá. Kho bạc Nhà nước thông báo cụ thể về hình thức đấu thầu và phương thức xác định kết quả đấu thầu trong thông báo đấu thầu.

Việc đấu thầu được tổ chức theo nguyên tắc giữ bí mật mọi thông tin dự thầu của thành viên đấu thầu và các thông tin liên quan đến khung lãi suất của Bộ Tài chính. Thực hiện công khai, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phiên đấu thầu được tổ chức theo hình thức kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất theo quy định thì phải đảm bảo tổng khối lượng tín phiếu phát hành cho thành viên dự thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng tín phiếu gọi thầu trong phiên đấu thầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Nguồn: Bnews

120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan