Hướng dẫn mới về việc mua sắm tập trung đối với xe ô tô

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, đánh giá lại hiện trạng sử dụng xe ô tô công. Qua đó, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 9897/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết đã có hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/2016/TT-BTC, Thông tư số 35/2016/TT- BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính, đến ngày 01/7/2016, Bộ Tài chính đã nhận được đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô của một số bộ, ngành và địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị như sau: Đối với xe ô tô không thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính như xe ô tô 29, 30, 34, 47 chỗ ngồi; xe tải; xe bán tải; xe tưới đường, cây; xe ép, chở rác…; các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Thông tư nêu rõ, đối với xe ô tô thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính cho biết, do năm 2016 các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi hoàn thành việc rà soát mới xác định được số xe ô tô thừa, thiếu của từng bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, xử lý điều chuyển từ bộ, ngành địa phương thừa sang bộ, ngành, địa phương thiếu; nếu không có nguồn xe điều chuyển thì mới thực hiện việc mua sắm.

Từ đó, Bộ Tài chính có đánh giá, tiến độ rà soát, sắp xếp xe ô tô của các bộ, ngành, địa phương không đồng đều nên chưa xác định được nhu cầu mua xe ô tô của cả nước, trong khi đó các bộ, ngành, địa phương đã sắp xếp xong mà có nhu cầu cấp bách về xe ô tô lại phải chờ các bộ, ngành, địa phương, khác. Do vậy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7624/BTC-QLCS ngày 6/6/2016 trình Thủ tướng Chính phủ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với xe ô tô.

Bộ Tài chính cũng cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

129

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan