Hướng dẫn quản lý tài chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, tiết b điểm 3.2 khoản 3, phần V cấp bù chênh lệch lãi suất, Thông tư 67/2016/TT-BTC bổ sung như sau:

Khi tính toán tổng nguồn vốn thực tế làm căn cứ tính cấp bù chênh lệch lãi suất, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được loại trừ:

+ Số vốn thực tế đã sử dụng để đầu tư, mua sắm tài sản cố định (nguyên giá tài sản cố định trừ đi khấu hao).

+ Nguồn vốn ODA, vốn nhận ủy thác của địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,  nguồn vốn Nhà nước chuyển sang để thực hiện khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng theo quyết định của Chính phủ, các nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động không được cấp bù chênh lệch lãi suất.

+ Tồn quĩ tiền mặt và tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng khác để đảm bảo khả năng chi trả, thanh toán theo mức thực tế nhưng tối đa không vượt quá 7% tính trên nguồn vốn được sử dụng để cho vay bình quân. Nguồn vốn được sử dụng để cho vay bình quân là tổng nguồn vốn thực tế sau khi đã loại trừ các nguồn vốn nêu trên.”

Về chi trang phục giao dịch (gạch đầu dòng thứ 4, tiết a điểm 2.2 khoản 2, phần VII Thông tư 111/2007/TT-BTC) ghi: Chi trang phục giao dịch, mức chi do Tổng giám đốc quyết định, mức chi không quá 1.000.000 đồng/người/năm. Nay sửa thành: “Chi trang phục giao dịch: Mức chi không vượt quá ½ mức chi trang phục giao dịch tối đa đối với chi bằng tiền để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các doanh nghiệp".

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2016 và được áp dụng kể từ năm tài chính 2015 (riêng quy định về mức chi trang phục giao dịch tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này được áp dụng từ năm tài chính 2016).

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chủ đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

121

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan