Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập DN năm 2011

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập DN (thuế TNDN) cho các doanh nghiệp trong năm 2011.

Theo Tổng cục Thuế, việc quyết toán thuế TNDN năm 2011 được thực hiện theo qui định của Luật Thuế TNDN năm 2008, Nghị định 124/2008/NĐ-CPThông tư 130/2008/TT-BTC, Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10-2-2011 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, các trường hợp DN thuộc diện được miễn, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011, việc quyết toán thuế TNDN 2011 ngoài các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN nêu trên thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể áp dụng thêm các qui định tại Thông tư 52/2011/TT-BTC ngày 22-4-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 6-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của DN nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11-11-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4-11-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân; Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25-11-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của DN sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý I, quý II năm 2011 của DN nhỏ và vừa, DN sửa dụng nhiều lao động.

Cũng theo Tổng cục Thuế, kể từ ngày 16-1-2012, Tổng cục nâng cấp toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế kê khai mã vạch, khai thuế điện tử và hệ thống phần mềm ứng dụng trong ngành Thuế để nhận và xử lý tờ khai quyết toán thuế theo mẫu biểu khai quyết toán mẫu được qui định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế.

Do vậy, cơ quan Thuế sẽ không nhận tờ khai quyết toán thuế theo mẫu cũ (mẫu khai quyết toán thuế qui định tại Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 24-7-2007 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Báo Hải quan

149

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan