Hướng dẫn sử dụng kinh phí cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Sở Tài chính Vĩnh Long giải đáp về những vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

Công trình dưới 500 triệu đồng từ vốn ngân sách nhà nước thì chủ công trình tự quyết định kế hoạch sửa chữa. Ảnh minh họa: Bùi Tư

Theo công văn của Bộ Tài chính, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn quy định, kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình trên địa bàn đều phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán hàng năm.

Tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật NSNN quy định dự toán ngân sách của đơn vị dự toán các cấp được lập phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng mẫu biểu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trong đó dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Tại Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình.

Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như sau: Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ các quy định của Luật NSNN, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC quy định hồ sơ tài liệu kèm theo: Khi lập dự toán (điểm b khoản 1 Điều 4): hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, bao gồm: thuyết minh chi tiết về tên công trình; mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; khối lượng công việc dự kiến; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn vốn và phân kỳ thực hiện hàng năm.

Theo đó, khi lập dự toán các cơ quan, đơn vị phải gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định để làm căn cứ cơ quan tài chính xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

886

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan