Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua, bán người

Nhằm hạn chế các nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, ngày 18/01/2019, Ban chỉ đạo các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 05/KH-VKSTC về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.

Nội dung công tác trọng tâm được Kế hoạch số 05/KH-VKSTC xác định như sau:

- VKSND các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người tại địa phương mình.

- Lồng ghép nội dung hoạt động của Chương trình phòng, chống mua bán người với việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm (Chương trình 138/CP), Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”; vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người.

VKSND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn

- Trong công tác THQCT và KSĐT, KSXX các vụ án mua bán người, VKSND các địa phương thực hiện các nội dung sau: Nghiêm túc tuân thủ các quy định của BLHS năm 2015, BLTTHS năm 2015 trong công tác THQCT và KSHĐ tư pháp đối với các vụ án hình sự nói chung và mua bán người nói riêng; phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển để chủ động nắm bắt tình hình tội phạm mua bán người; nghiên cứu và kịp thời phê chuẩn các lệnh, quyết định của CQĐT khi có đủ căn cứ theo quy định; phân công các Kiểm sát viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoặc đã được tham gia các khóa đào tạo về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người để THQCT và KSĐT, KSXX các vụ án mua bán người; chủ động phối hợp với CQĐT và Tòa án lựa chọn các vụ án trọng điểm đưa ra xét xử đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này nhằm nâng cao ý thức pháp luật và ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân.

- Tăng cường thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp trong các vụ án mua bán người liên quan đến nước ngoài.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, nhất là đối với những địa phương được xác định là địa bàn trọng điểm của Chương trình và những địa bàn trọng điểm của địa phương.

- Phối hợp với cơ quan Công an trong việc thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong hoạt động tương trợ tư pháp đối với những vụ án mua bán người liên quan đến nước ngoài.

- Thông qua các vụ án đã phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giáo dục phòng ngừa trong nội bộ nhân dân.

Nguồn: Kiểm sát

644

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan