Khuyến khích công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu

Đây là nội dung được nêu tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (kê khai giá) là việc đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi văn bản thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện mức giá tự quy định, điều chỉnh giá. Trường hợp kê khai giảm giá thì đơn vị được thực hiện mức giá ngay, đồng thời gửi văn bản thông báo mức giá giảm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức giá kê khai bao gồm giá bán lẻ và giá bán theo hợp đồng cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân (nếu có).

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kê khai giá bao gồm: 1- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 2- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế; 3- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 4- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) tiếp nhận văn bản kê khai giá của các đơn vị thực hiện kê khai giá tại Bộ Y tế. Sở Y tế nhận văn bản kê khai giá của các đơn vị thực hiện kê khai giá tại địa phương. Trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tiếp nhận văn bản kê khai giá của của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quận, huyện quản lý.

Niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Dự thảo nêu rõ, niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là việc đơn vị thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho người bệnh, thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của người bệnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng Đồng Việt Nam tại nơi đón tiếp, khu vực điều trị, thực hiện kỹ thuật, nơi thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị phải thực hiện ít nhất một trong các cách niêm yết giá sau: In trên giấy, đóng quyển đặt, hoặc treo tại khu vực niêm yết giá; in trên bảng khổ lớn, treo tại khu vực niêm yết giá.

Khuyến khích đơn vị sử dụng thêm các hình thức niêm yết giá khác phù hợp ngoài việc niêm yết theo các cách thức trên.

Đơn vị phải niêm yết đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do đơn cung ứng dịch vụ gắn với đơn vị tính và ghi chú rõ phần chi phí thuốc, vật tư y tế... chưa tính vào giá dịch vụ (nếu có). Trường hợp đơn vị tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động thì niêm yết giá các kỹ thuật dịch vụ thực hiện lưu động tại nơi thực hiện dịch vụ. Các đơn vị không được thu cao hơn giá niêm yết.

Công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế công khai trên trang điện tử của Bộ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ chi phí và có tích lũy; chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, điều hành, quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế công khai trên trang điện tử của Sở giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc địa phương quản lý; chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, điều hành, quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (không phải dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại đơn vị. Hình thức công khai giá trên trang điện tử của đơn vị hoặc hình thức khác phù hợp.

Khuyến khích đơn vị công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Tuệ Văn

Nguồn: Báo Chính phủ

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan