Khuyến khích đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Từ ngày 10/11 tới, việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trong đô thị sẽ phải tuân theo quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình HTKT vừa được ban hành.

Từ ngày 10/11 tới, việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trong đô thị sẽ phải tuân theo quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình HTKT vừa được ban hành. Đồng thời, Chính phủ khuyến khích áp dụng Nghị định đối với khu vực ngoài đô thị.

Theo Nghị định, công trình HTKT sử dụng chung là các công trình được xây dựng để bố trí, lắp đặt đường dây, cáp và đường ống, bao gồm: cột ăng ten, cột treo (dây dẫn), cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật, đường đô thị, hầm đường bộ, hầm đường sắt, cống ngầm, cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Nghị định nêu rõ tổ chức, cá nhân sở hữu công trình HTKT sử dụng chung phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình HTKT sử dụng chung đã xây dựng theo quy định. Các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình HTKT sử dụng chung đã được xây dựng.

Nghị định cũng quy định cụ thể, đối với khu đô thị mới, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ công trình HTKT sử dụng chung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các khu đô thị hiện hữu, UBND các thành phố, thị xã, thị trấn theo phân cấp quản lý phải có kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình HTKT sử dụng chung. Đối với các khu vực khác, khuyến khích đầu tư xây dựng công trình HTKT sử dụng chung nhằm bảo đảm kết nối, khả năng khai thác, sử dụng thuận lợi, an toàn.

Nhà nước cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng công trình HTKT sử dụng chung theo các hình thức đầu tư phù hợp. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình HTKT sử dụng chung. 

Nguồn: Báo Đấu thầu

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan