Kinh doanh vận tải bằng xe ôtô không được kiểm định xe cơ giới

Theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểmđịnh xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo quy định tại Nghị định này, hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng nguyên tắc: Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. 

Tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính được hiểu: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Nghị định quy định tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nghị định cũng quy định một số điều kiện về nhân lực. Theo đó, nhân lực trong đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao; Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định; có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đáp ứng các quy định.

Nghị định cũng quy định rõ số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm. Theo đó, một đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe/ngày; trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên.

Nguồn: Tạp chí Giao thông

163

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan