Kinh phí tiết kiệm được chi bổ sung thu nhập tăng thêm

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang được giao nhiệm vụ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Số thu phí sát hạch lái xe sau khi thực hiện nộp vào ngân sách thì được để lại chi phục vụ các nhiệm vụ có liên quan đến công tác sát hạch lái xe.

Kết thúc năm ngân sách, chênh lệch thu lớn hơn chi (số thu phí sát hạch được để lại lớn hơn số đã chi), số kinh phí còn lại Sở Giao thông vận tải thực hiện chi bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng.

Ông Nguyễn Nguyên Anh hỏi, Sở Giao thông vận tải Hà Giang thực hiện chi như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì:

“2. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Nghị định này được chi dùng cho các nội dung sau đây:

a) Chi thực hiện chế độ tự chủ (đối với cơ quan Nhà nước), chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập):

- Chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định)...

4. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí chi cho các nội dung tại Khoản 2 Điều này, đối với cơ quan Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước quy định như sau:

“1. Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm;...

2. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được:

a) Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức…

b) Chi khen thưởng…

c) Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế;…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức thu phí (bao gồm cả Sở Giao thông vận tải) thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP thì được trích để lại tiền phí sát hạch thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn số dự toán được giao về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm và được trích bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.

Nguồn: Báo chính phủ

39

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!