Lấy ý kiến thực hiện những quy định mới về chứng khoán

Ngày 13-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tại Hội thảo, UBCKNN đã thực hiện lấy ý kiến góp ý các thành viên thị trường cho ba dự thảo gồm: (1) Dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu; (2) Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CPNghị định 60/2015/NĐ-CP; (3) Dự thảo Quy định cấp mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: “Nghị định 60/2015/NĐ-CP có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán vì những quy định liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, liên quan đến các hoạt động chào mua/bán chứng khoán, đặc biệt là thể chế hóa Quyết định 51/2014/QĐ-TTg trong đó có yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM theo quy định. Ông Vũ Bằng cho biết thêm: “Việc mở room là xu thế tất yếu cần phải triển khai, chúng ta đã giữ tỷ lệ room 49% một thời gian khá dài. Chủ trương nới room đã có từ hai năm nay nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý để tiến hành. Hiện nay, nếu các ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện hoàn toàn có thể nới room lên 100%”.

Sau khi có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015, Nghị định 60/2015/NĐ-CP góp phần tạo điều kiện để thực hiện các mục tiêu như:

- Tăng cường giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

- Kiện toàn và thống nhất các quy định nhằm thể chế hóa các cam kết hội nhập quốc tế, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước, hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế; hỗ trợ thúc đẩy cổ phần hóa; nâng cao vị thế của TTCK Việt Nam nói riêng và vị thế của Việt Nam nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp tài chính quốc tế.

- Thúc đẩy tái cấu trúc gắn với phát triển của TTCK; thu hẹp thị trường tự do, gắn cổ phần hóa, chào bán cổ phiếu với đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM, hoặc niêm yết trên sở mở rộng thị trường có quản lý, tăng cường tính công khai, công bằng, minh bạch trên TTCK.

- Ngoại trừ các ngành nghề mà pháp luật về đầu tư có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài hoặc theo điều ước quốc tế, Nghị định cũng mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến 100% đối với các công ty đại chúng tùy theo quyết định của doanh nghiệp.

- Mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán và bổ sung sản phẩm mới cho thị trường. Mở rộng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam, bổ sung sản phẩm mới của tổ chức kinh doanh chứng khoán (chứng quyền có đảm bảo, quỹ đầu tư bất động sản, chào bán niêm yết ở nước ngoài...)

- Hoàn thiện một số quy định về mua bán cổ phiếu quỹ, chào mua công khai để tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp. Ngoài ra một số nội dung mang tính chất kỹ thuật hoặc có thể phải thay đổi để phù hợp với biến động của TTCK, Nghị định đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết.

Nguồn: Nhân dân điện tử

35

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!