Miễn, giảm học phí cho sinh viên vùng đặc biệt khó khăn ra sao?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trả lời câu hỏi của một số sinh viên liên quan đến chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên là người dân tộc, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, một số sinh viên là người dân tộc, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn băn khoăn: Theo Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, thì họ không thuộc đối tượng miễn giảm học phí, nhưng theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì lại đủ điều kiện được giảm 70% học phí.

Vậy nếu trong trường hợp làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí tại thời điểm Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH chưa có hiệu lực thì việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí có được áp dụng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2016.

Tuy nhiên, thời điểm thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được tính từ ngày 1/12/2015, cùng với thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Như vậy, nếu người học thuộc trường hợp là sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được giảm 70% học phí kể từ ngày 1/12/2015.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan