Mở rộng đối tượng chuyển đổi thành công ty TNHH MTV

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo nguồn tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2010, thay thế Nghị định 95/2006/NĐ-CP.

Điểm đáng chú ý của nghị định này là về đối tượng chuyển đổi. Theo đó, ngoài các đối tượng đã được quy định tại Nghị định 95/2006/NĐ-CP, sẽ mở rộng đối tượng được chuyển đổi hình thức hoạt động đối với công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Nghị định quy định, Nhà nước là chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ và Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các công ty này.

Đồng thời, thay vì nhiều bộ, ngành, cơ quan làm đại diện chủ sở hữu như hiện nay, nghị định nêu rõ, mỗi công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước hoặc thành lập mới chỉ do một tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Cụ thể, đối với các công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi từ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước quy mô lớn, quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thì sẽ do Thủ tướng Chính phủ hoặc một tổ chức chuyên trách được Chính phủ phân công thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Các bộ, UBND cấp tỉnh được phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên chuyển đổi từ: công ty nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ công ích do bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập; công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty nhà nước độc lập; công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh do bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa thực hiện chuyển đổi được trước ngày 1/7/2010.

Ngoài ra, nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ quan quản lý nhà nước không được giao thực hiện chức năng chủ sở hữu, nhất là các sở ban ngành ở địa phương (quản lý ngành, tài chính, nội vụ...) nhưng vẫn trực tiếp tham gia vào quyết định các vấn đề của công ty, nghị định nêu rõ: các cơ quan quản lý nhà nước không được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu thì chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công ty TNHH một thành viên trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Về điều kiện chuyển đổi, khác với quy định cũ, nghị định mới không quy định điều kiện về mức vốn điều lệ. Quy định này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi doanh nghiệp, bởi nếu theo quy định cũ, một số trường hợp doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ở địa phương khi không đạt quy mô vốn điều lệ tối thiểu là 30 tỷ đồng thì cần phải làm thêm một thủ tục xin phép chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Thay vào đó, điều 8 của nghị định mới quy định cụ thể điều kiện chuyển đổi của từng loại doanh nghiệp.

* Các đối tượng chuyển đổi gồm:

1. Công ty nhà nước độc lập.

2. Công ty nhà nước là công ty mẹ tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong tổng cty nhà nước; công ty mẹ trong tổng cty thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (gọi chung là công ty mẹ).

3. Công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước.

4. Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước.

5. Công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn

74

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan