Mở rộng thêm đối tượng được hưởng thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 đã mở rộng thêm đối tượng được hưởng thanh toán tiền nghỉ phép năm.

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (thay thế Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2006Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2007); Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, ngoài những trường hợp được thanh toán tiền nghỉ phép năm đối với các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong một số trường hợp vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết; Thông tư số 57/2014/TT-BTC đã mở rộng thêm đối tượng được hưởng thanh toán tiền nghỉ phép như sau:

“Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán”.

Như vậy, quy định hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đã được mở rộng phù hợp với quy định pháp luật lao động hiện hành, đảm bảo quyền lợi của người lao động, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

146

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan