Mức đóng và lộ trình thực hiện BHYT đối với lực lượng vũ trang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Theo đó, đối tượng, lộ trình thực hiện, mức đóng và trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng trên được quy định như sau:

* Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Quân nhân tham gia bảo hiểm y tế gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, ngành, địa phương.

* Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế

Từ ngày Nghị định 70/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 nghị định này. Từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến 31-12-2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15%; từ ngày 1-1-2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% với các đối tượng trên.

Từ ngày 1-1-2018, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 60% các đối tượng trên. Từ ngày 1-1-2020, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% các đối tượng. Căn cứ lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế quy định tại nghị định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tham gia bảo hiểm y tế.

* Mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng được quy định như sau: Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với các đối tượng. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp.

* Trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế

Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo phân cấp ngân sách hiện hành. Hằng năm, căn cứ theo lộ trình, các Bộ, cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương xây dựng dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quản lý. Đầu mỗi quý, các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng thực hiện đóng bảo hiểm y tế về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Nguồn: Báo Bình Phước

113

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan