Mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Ngày 21/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Thông tư 156/2016/TT-BTC, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2017, mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận là 5 triệu đồng/01 lần thẩm định.

Mức phí đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận ;à 3 triệu đồng/01 lần thẩm định.

Thông tư hướng dẫn, doanh nghiệp nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) là cơ quan có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tư trên sẽ thay thế Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

86

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan