Nghề bán đấu giá tài sản là ngành nghề đầu tư KD có điều kiện

Theo quy định về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì “Hành nghề đấu giá tài sản” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo phản ánh của Công ty cổ phần Dược thú y Đại Nam (Hà Nội), Công ty nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp trong đó có mã ngành 4610, 4669 đã ghi đúng với quy định. Tuy nhiên, chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thêm câu "trừ đấu giá tài sản" ở mã ngành 4610 và "trừ loại Nhà nước cấm" ở mã ngành 4669.

Hơn nữa, còn lưu ý doanh nghiệp không điền thông tin bằng bút mực vào hồ sơ.

Công ty cổ phần Dược thú y Đại Nam hỏi, hướng dẫn của Phòng đăng ký kinh doanh có đúng quy định pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì “Hành nghề đấu giá tài sản” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu giá tài sản quy định: “Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc doanh nghiệp không được điền thông tin bằng bút mực trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Chinhphu.vn

Nguồn: Báo Chính phủ

174

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan