Nghị định 200: Quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn

Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Nghị định 200/2013/NĐ-CP quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Đối tượng áp dụng áp dụng Nghị định trên bao gồm:

(i) Công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

(ii) Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (sau đây viết tắt là người lao động;

(iii) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

111

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan