Nhiều điểm mới trong dự thảo Quy chế bầu cử Đại hội XIII

Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự là một trong những điểm mới của dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện (trong đó báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm), bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026)...

Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII sẽ được trình các đại biểu xem xét thông qua, để áp dụng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho hay, dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới. Đầu tiên là quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, việc đề cử này phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Dự thảo này cũng quy định sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp; việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Đoàn đại biểu (tại Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Theo ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII bố cục gồm 5 chương và 24 điều, có kế thừa nội dung quy định từ Đại hội XII (năm 2016), bổ sung một số điểm mới cho phù hợp với thực tiễn. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự để vừa đảm bảo phát huy dân chủ, đồng thời ràng buộc trách nhiệm và đảm bảo chất lượng của việc đề cử.

"Đại hội toàn quốc của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, do vậy dự thảo Quy chế đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của mỗi đại biểu, nhất là với công việc quan trọng: Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội", ông Hà nói.

Hội nghị Trung ương 14, khóa XII (tháng 12/2020) đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Đại hội XII (năm 2016), các đại biểu đã thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội theo hướng tương tự Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm Quyết định 244 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI). Trong đó, quy định Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI không ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách nhân sự do Ban chấp hành cũ giới thiệu...

Đến tháng 3/2020, Ban Bí thư ban hành hướng dẫn số 03 về một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó đã đề cập đến trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội và kiểm phiếu bằng máy vi tính... Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với việc bầu cử từ chi bộ đến Ban chấp hành Trung ương; riêng việc bầu cử ở Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Đại hội quy định (theo Quy chế bầu cử tại Đại hội).

Bên cạnh Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội XIII có một số điểm mới là quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội; quy định rõ hơn trách nhiệm của Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

Quy chế làm việc cũng quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ của Ban thầm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu; về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, hai dự thảo Quy chế nêu trên đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XII, nghiên cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình, bối cảnh của Đại hội XIII và thực tế hiện nay.

Quá trình xây dựng dự thảo 2 Quy chế Đại hội XIII "đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế"; và đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trên tinh thần đó, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra...

(Nguồn: Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII)

Hoàng Thùy 

Nguồn: VnExpress

91

Gởi câu hỏi