Những điểm mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nghị định số 63/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 là cơ sở để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới làm căn cứ triển khai thực hiện, thể hiện sự công khai, minh bạch của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thứ nhất: Xác định hoạt động kiểm định xe cơ giới là hoạt động cung cấp dịch vụ công có điều kiện.

Thứ hai: Xác định nguyên tắc hoạt động kiểm định xe cơ giới “ tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không được kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới”. Nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thứ ba: Quy định rõ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới:

Nghị định 63/2016/NĐ-CP bỏ việc chấp thuận chủ trương mà thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, đơn giản hóa thủ tục trước khi cấp.

Qui định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải phù hợp với quy hoạch tổng thể mạng lưới các đơn vị đăng kiểm và dây chuyền kiểm định; Đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Thứ tư: Quy định cụ thể về cơ sở vật, thiết bị, nhân lực.

Cụ thể, đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250 m2. Đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II phải có diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2. Đối với đơn vị có hai dây chuyền kiểm định có tổng diện tích tối thiểu là 2.500 m2. Các đơn vị có 3 dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625 m2. Bỏ quy định “nhà văn phòng của đơn vị đăng kiểm phải có diện tích tối thiểu 90m2” trong dự thảo trước đó.

Trước đây qui định các đơn vị hoạt động kiểm định xe cơ giới phải có mặt bằng tối thiểu khoảng 1.500 m2, do đó quy định này phần nào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi thống kê diện tích của trung tâm đăng kiểm trong thủ tục với các cơ quan chức năng.

Qui định dây chuyền kiểm định loại 1 có thể kiểm định tối đa 90 lượt xe/ngày; dây chuyền kiểm định loại 2 có thể kiểm định tối đa 70 lượt xe/ngày. Trước đây chỉ cho phép kiểm định tối đa 45 lượt xe/ngày cho mỗi dây chuyền. Tạo điều kiện cho các đơn vị kiểm định sử dụng tối đa công suất thiết bị và nhân lực.

Điều 13 Nghị định cũng không còn quy định đăng kiểm viên phải dừng việc tham gia kiểm định trong trường hợp giấy chứng nhận đăng kiểm viên bị mất, hư hỏng. Tương tự, Điều 22 Nghị định đã bỏ quy định đơn vị đăng kiểm phải dừng hoạt động trong trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, bị hỏng…

Thứ năm: Quy định về cấp, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nghị định cũng bỏ thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hoạt động kiểm định, thay vào đó sẽ “hậu kiểm” bằng hình thức xử lý thu hồi giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động.

Thứ sáu: Có quy định về điều khoản chuyển tiếp để các đơn vị đăng kiểm có thời gian bổ sung hoàn thiện các điều kiện: Trong vòng 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã thành lập, đã được chấp thuận đề nghị thành lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này.

Nguyễn Đình Hóa - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Nguồn: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

137

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan