Những trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án

Đây là vấn đề được đặt ra tại Nghị định 62/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 18/7/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015.

Người được thi hành án được miễn phí thi hành án trong trường hợp sau đây: Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật, ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận; Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

Người được thi hành án được giảm phí thi hành án như sau: Giảm đến 80% đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định này và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận; Giảm 30% phí thi hành án tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án, trọng tài thương mại; Giảm 20% phí thi hành án trong trường hợp quy định tại Điểm b khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án, trọng tài thương mại.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự, vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015 và thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Nguồn: Báo Bình Phước

174

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan