Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh ở đâu?

Công ty tôi có trụ sở chính tại Hà Nội. Vừa qua, công ty tôi mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng. Xin hỏi, trong trường hợp này, Công ty tôi sẽ nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh tại đâu?

Ảnh minh họa.

Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định về khai thuế giá trị gia tăng như sau:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Như vậy, việc nộp hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh có trụ sở khác tỉnh với trụ sở chính của công ty được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của công ty.

Nguồn: Lao động

210

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan