Nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng?

Cha mẹ bà Phạm Ngọc Huyền (tỉnh Kiên Giang) mua 1 mảnh đất và là người mua thứ 4. Ba người mua trước đây đều chưa làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay, cha mẹ bà muốn làm Giấy chứng nhận thì đơn vị thuế yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân 3 lần vì đã mua bán qua 3 chủ nhưng chưa nộp thuế.

Bà Huyền hỏi,yêu cầucủađơn vị thuếcó đúng quy định không? Quy định về các khoản thu tài chính liên quan đến công nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất như thế nào?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng -Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Theo điểm a, điểm d, điểm g, khoản 1, Điều 107 Luật Đất đai 2013, các khoản thu tài chính liên quan đến công nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất gồm có:

- Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

- Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

- Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Từ ngày 1/1/2009 nộp thuếcho từng lần chuyển nhượng

Theo quy định tại khoản 5, Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014: 

Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, nếu từ ngày 1/1/2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp1 lần thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/1994 thì không thu thuế TNCN.

Từ ngày 1/1/2009 thực hiện Luật thuế TNCN, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng.

Thông tin bà Phạm Ngọc Huyền cung cấp không nêu rõ thời điểm cha mẹ bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trước ngày 1/7/1994, hay nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, hay nhận chuyển nhượng sau ngày 1/1/2009, vì vậy đề nghị bà Huyền đối chiếu trường hợp cụ thể của cha mẹ bà với quy định nêu tại khoản 5, Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 151/2014/TT-BTC để rõ việc Chi cục thuế yêu cầu cha mẹ bà Huyền nộp thuế TNCN cho các lần chuyển nhượng trước đây có đúng không.

Trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất?

Khoản 2, Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/7/2014) chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Phí và lệ phí trong quản lý đất đai

- Lệ phí trước bạ: Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ thì mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5%

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 của Bộ Tài chính. Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan