NSNN cấp vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Ngày 11/7, Bộ Tài chính có Thông tư số 81/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Theo đó, Quỹ là đơn vị hạch toán độc lập, được sử dụng các khoản thu nhập để trang trải các chi phí trong quá trình hoạt động. Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn vốn và tài sản.

Quỹ được Ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn hoạt động của Quỹ còn có các khoản đóng góp tự nguyện hoặc viện trợ, tài trợ của các hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

Vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho các hoạt động của Quỹ không vượt quá 15% vốn điều lệ hiện có. Toàn bộ công tác đầu tư, mua sắm này được thực hiện theo các quy định như đối với công ty Nhà nước. Việc trích lập và sử dụng khấu hao tài sản cố định của Quỹ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp.

Thông tư chỉ rõ, Quỹ được quyền: cho thuê trụ sở, tài sản thuộc quyền quản lý theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; được quyền thanh lý, nhượng bán những tài sản kém, mất phẩm chất, hư hỏng, tài sản lạc hậu kỹ thuật không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Thông tư hướng dẫn, thu nhập của Quỹ là toàn bộ các khoản thực thu trong năm, phát sinh từ các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác như: thu lãi cho vay của các dự án; thu phí hoạt động hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc; thu nhập từ lãi hoạt động mua, bán trái phiếu Chính phủ; từ hoạt động cho thuê tài sản...

Chi phí của Quỹ là các khoản thực chi, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ như chi hoạt động nghiệp vụ, chi phí cho quản lý và trích quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định của Nhà nước.

* Cùng ngày, Bộ Tài chính có Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC về lãi suất cho vay vốn của quỹ Hỗ Trợ phát triển hợp tác xã. Theo đó, lãi suất cho vay vốn của quỹ bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 10 Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

Trường hợp chủ dự án vay vốn vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc quá hạn thì phải chịu lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng.

Nguồn: Báo chính phủ

73

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan