Phải làm gì khi không đồng ý kết luận giám định tư pháp?

Tôi muốn hỏi về trường hợp nếu tôi không đồng ý với kết quả trưng cầu giám định tư pháp do không hợp lý, sai sự thật thì tôi có thể làm đơn yêu cầu giám định lại hay không và phải làm những thủ tục gì?

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Giám định tư pháp (GĐTP) là việc người GĐTP sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận, bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Người yêu cầu giám định tư pháp có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 22 Luật GĐTP 2012, trong đó có quyền: “Yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định lại”.

Như vậy, trong trường hợp kết luận GĐTP không hợp lý, bạn có thể yêu cầu người trưng cầu GĐTP thực hiện trưng cầu giám định lại theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 29 Luật GĐTP 2012:

“2. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không        chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.

3. Người trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người yêu cầu giám định quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Do đó, khi có căn cứ cho rằng kết luận GĐTP không chính xác, nếu bạn thuộc đối tượng người có quyền yêu cầu GĐTP, bạn có thể đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định lại. Thủ tục yêu cầu giám định lại được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật GĐTP 2012:

“1. Người yêu cầu giám định phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) và bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

2. Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

a) Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;

b) Nội dung yêu cầu giám định;

c) Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;

d) Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

đ) Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;

e) Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.”

Nguồn: Kiểm sát Online

128

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan