Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn dự án thủy điện Sơn La

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16-11-2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29-11-2007 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La. Theo đó, từ ngày 1-1-2012, việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La sẽ được thực hiện theo một số quy định mới.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư như sau: Thời hạn điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư là trước ngày 25-12 hàng năm. 

Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm được thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31-12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán kế hoạch vốn hàng năm (kể cả kế hoạch điều chỉnh) là đến hết ngày 31-1 năm sau. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thanh toán vốn đầu tư, UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31-1 năm sau để phối hợp giải quyết. 

Về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị, bãi bỏ quy định về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước. 

Thời gian hỗ trợ lương thực sẽ thực hiện theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 8-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư cũng quy định, vào ngày 1-4 năm sau, Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án đến hết ngày 31-1 năm sau.

Quy định về báo cáo đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ không phải báo cáo cả năm vào ngày 20-1 năm sau, mà thay bằng báo cáo 13 tháng được lập vào ngày 20-2 năm sau. 

Nguồn: Báo Hải quan

105

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan