Phần lớn DNNN chưa thực hiện công bố thông tin đầy đủ

Tỷ lệ doanh nghiệp (DN) thực hiện công bố thông tin còn thấp, phần lớn các DN và hầu hết các cơ quan chủ sở hữu chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công bố thông tin…

Đây là một số đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong năm 2017. 

Chỉ 42% DN gửi báo cáo để công bố thông tin 

Theo dự thảo báo cáo này, tính đến hết năm 2017, mới có 265/622 DN (chiếm 42,6% số DN, so với năm 2016 là 38,87%) gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin DN tại địa chỉ http://www.business.gov.vn.

Trong số khoảng 357 DN còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các DN thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu, tính đến 31/12/2017, mới có 6/15 bộ và cơ quan ngang bộ (chỉ tính các đơn vị có DNNN), 8/63 tỉnh, thành phố thuộc trung ương và 6/6 tập đoàn kinh tế thuộc diện phải thực hiện công bố thông tin có chuyên mục riêng về công bố thông tin theo quy định này. Như vậy, mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin.

Về nội dung, tính đến 31/12/2017, trong tổng số 9 loại báo cáo phải thực hiện công bố theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (Nghị định 81) thì hầu hết các DN trong số 265 DN đã công bố thông tin chưa thực hiện công bố đầy đủ, trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 5/9 loại báo cáo (số liệu chưa bao gồm các DN thuộc diện cổ phần hóa thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DN lớn thuộc các bộ, địa phương (bao gồm cả các tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế), tính đến 31/12/2017, có 55/77 DN (chiếm 71,42%) đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81; tuy nhiên, hầu hết các DN chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu tại nghị định này. 

Có 2/5 tập đoàn kinh tế (VNPT, PVN) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định (đã công bố 9/9 báo cáo đến thời hạn công bố).

Công bố thông tin tạo công cụ để giám sát nguồn lực của Nhà nước

Đánh giá chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc công bố công khai thông tin hoạt động của DNNN bước đầu đã tạo ra sự minh bạch và công bằng trong xã hội, được dư luận, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đánh giá cao, bước đầu tạo ra một công cụ hữu hiệu để Nhà nước giám sát việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước tại các DN này. 

Việc công bố công khai thông tin hoạt động của các DN làm tăng tính ổn định, tính hiệu quả, bền vững sẽ kéo theo tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tạo lòng tin trong xã hội đối với DNNN. Đồng thời, việc công bố công khai thông tin hoạt động của các DN bước đầu giúp các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư tại DN, hạn chế tình trạng sử dụng vốn lãng phí, thất thoát, tham ô...

Tuy nhiên, tỷ lệ DN thực hiện công bố thông tin còn thấp. Năm 2016 mới đạt khoảng 38%, năm 2017 khoảng 42% số DN thuộc đối tượng công bố thông tin thực hiện. Các nội dung công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới, có thể dẫn đến việc các đối tượng phải công bố thông tin khi thực hiện còn lúng túng, dẫn đến hầu hết các cơ quan chủ sở hữu và các DNNN chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu về công bố thông tin theo Nghị định 81; một số nội dung công bố thông tin phải báo cáo cơ quan chủ sở hữu phê duyệt hoặc chấp thuận, nên thời gian công bố thông tin quá hạn so với quy định.

Hầu hết các cơ quan chủ sở hữu chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin tại Nghị định 81 như chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin; chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về việc thực hiện công bố thông tin của các DN thuộc phạm vi quản lý; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc chưa phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Phần lớn các DN thuộc đối tượng công bố thông tin chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin như: chưa phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan thông qua quy chế nội bộ về công bố thông tin; chưa báo cáo đầy đủ, trung thực cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước để giám sát, đôn đốc thực hiện công bố thông tin; chưa gửi các thông tin về người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để phối hợp; chưa có trang thông tin điện tử cũng như chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin theo quy định.  

Những tồn tại nói trên làm hạn chế đến tính minh bạch, công khai và việc giám sát của các cấp, các cơ quan, tổ chức đến DNNN và DN có sử dụng vốn nhà nước. Đây cũng là một nguyên nhân thúc đẩy việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu những DNNN, DN có vốn nhà nước, nhằm nâng cao tính quản trị, minh bạch, công khai trong quá trình hoạt động.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

96

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan