Phụ cấp công vụ không áp dụng đối với người làm hợp đồng

Cử tri tỉnh Bình Định đề nghị xem xét, mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức được điều động từ cơ quan hành chính sang giữ các chức vụ chủ chốt của các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp nhưng không thuộc diện luân chuyển có thời hạn.

Theo ý kiến của Đại biểu Huỳnh Văn Tính, vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 và Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Cả 2 Thông tư trên đều quy định, đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các hội theo biên chế được giao; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ quy định trên, Đại biểu Đoàn Văn Tính đề nghị giải đáp các vấn đề sau:

- Trường hợp nào cán bộ, công chức từ các Ban của Đảng, chính quyền, đoàn thể chuyển sang công tác chuyên trách tại Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị ở địa phương được hưởng chế độ phụ cấp công vụ? Tại sao hiện nay một số tỉnh, thành phố đã vận dụng thực hiện đúng quy định trên về phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức được điều động sang công tác tại Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, tuy nhiên, còn một số tỉnh, trong đó có Tiền Giang, lại không thực hiện chế độ phụ cấp này?

- Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Vậy, văn bản này đã có hiệu lực thi hành chưa hay phải chờ Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn? Cán bộ chuyên trách đang công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương được hưởng chế độ, chính sách từ thời điểm nào?

Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của Đại biểu Đoàn Văn Tính như sau:

Chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, trong đó bao gồm cả cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CPngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ.

Do đó, những người làm việc trong các hội nếu không phải là công chức quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP và Thông tư 08/2011/TT-BNV thì không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Việc một số tỉnh, thành phố đã vận dụng cho một số người được cơ quan có thẩm quyền điều động sang làm việc tại Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị mà không phải là công chức theo quy định trên, hưởng phụ cấp công vụ là chưa phù hợp với quy định tại điểm b Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Về hiệu lực thi hành của Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg, theo trả lời của Bộ Nội vụ, tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này quy định về hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013 và không cần có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ xin ghi nhận ý kiến của Đại biểu để rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật cho thống nhất.

Nguồn: Báo Chính phủ

169

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan