Quốc hội nghe tờ trình về Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều 24/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp trực tuyến, nghe Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ra đời từ năm 1948, là một cơ chế đặc biệt được Liên hợp quốc giao cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập dưới hình thức các phái bộ nhằm giúp tạo điều kiện chấm dứt xung đột và gìn giữ hòa bình, thông qua việc triển khai các lực lượng do các nước thành viên đóng góp đặt dưới sự chỉ huy của Liên hợp quốc.

Quốc hội họp trực tuyến, nghe Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Điều này nhằm thực thi Hiến pháp năm 2013 và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phù hợp với Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thực tế, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 172 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu-đăng và Cục Hoạt động hoà bình tại Trụ sở Liên hợp quốc. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuẩn bị triển khai lực lượng công binh thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Lực lượng tham gia của Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Cùng với đó, thực hiện Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công an tích cực làm công tác chuẩn bị lực lượng, như: đào tạo, huấn luyện cán bộ theo các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc; nghiên cứu, đánh giá các địa bàn có thể cử lực lượng triển khai; thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc… Trong thời gian tới, dự kiến thành lập Văn phòng Thường trực về Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo hình thức kiêm nhiệm để thúc đẩy công tác chuẩn bị; hoàn thiện cơ sở pháp lý và phấn đấu cử cán bộ, sĩ quan Công an nhân dân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên hợp quốc từ năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã và đang thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đóng góp vào sự thành công của Việt Nam trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tuy nhiên, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một nhiệm vụ mới, hiện nay chưa được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật của Quốc hội để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực này. Trong quá trình triển khai tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã và đang phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là về cơ sở pháp lý: Cơ chế xây dựng lực lượng, thẩm quyền, quy trình triển khai lực lượng, công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm nguồn lực, chế độ, chính sách đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tạo khung pháp lý để triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là phù hợp và cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết mục đích xây dựng Nghị quyết là nhằm xây dựng khung pháp lý về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để triển khai lực lượng tham gia theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo hợp lý chế độ chính sách; chuẩn hóa quy trình, thủ tục pháp lý trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, triển khai, điều chỉnh, rút lực lượng và xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình

Dự thảo Nghị quyết gồm 6 chương, 17 điều. Nội dung dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát 03 chính sách gồm Chính sách 1 về Quy định cụ thể về tổ chức và xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Chính sách 2  về Xác định rõ quy trình, thẩm quyền quyết định việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Chính sách 3 về Hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn lực cho việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc).

Cụ thể, Chương I về Quy định chung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc, hình thức và lĩnh vực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; xử lý vi phạm, khiếu nại. Trong đó dự thảo Nghị quyết chỉ quy định lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc trên cơ sở khoản 2 Điều 89 Hiến pháp năm 2013. Theo quy định của Liên hợp quốc, thành phần dân sự tham gia vào các vị trí của Liên hợp quốc được tuyển dụng, ký hợp đồng cá nhân trực tiếp với Liên hợp quốc, không chịu sự ràng buộc của Chính phủ quốc gia mang hộ chiếu. Do đó, Chính phủ đề nghị chưa quy định đối tượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong dự thảo Nghị quyết. 

Cùng với đó, Chương II về Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Quy định các vấn đề: Xây dựng lực lượng; trang phục, trang bị, phương tiện, vũ khí. Chương III về Thẩm quyền, quy trình triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chương IV về Kinh phí bảo đảm và chế độ, chính sách. Chương V về Quản lý nhà nước: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan. Chương VI về Điều khoản thi hành. 

Sau khi nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

Bảo Yến - Bùi Hùng

Nguồn: Báo Quốc hội

49

Gởi câu hỏi