Quỹ đầu tư phát triển địa phương có được thành lập công ty?

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp các Quỹ đầu tư phát triển địa phương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông Lê Thanh Trung (tỉnh Quảng Nam) tham khảo các quy định thì Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Quỹ thực hiện các hoạt động trong đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu tư… Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Ông Trung đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển địa phương có được thành lập công ty TNHH một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp không? Việc thành lập sẽ được quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP hay Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ?

- Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện đầu tư trực tiếp thì trình tự thực hiện và tổ chức hoạt động, giải thể như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc thành lập công ty TNHH một thành viên do Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam làm chủ sở hữu, ngày 19/3/2015, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 76/ĐKKD-NV trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005 thì tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thì quỹ đầu tư phát triển địa phương được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì một trong những đối tượng áp dụng Nghị định này là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Do vậy, trường hợp các Quỹ đầu tư phát triển địa phương thành lập công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP quy định những ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đồng thời, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP quy định: “Sau khi người có thẩm quyền ra quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định phê duyệt Điều lệ công ty, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Báo Chính phủ

141

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan