Quy định mới về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, bổ sung quy định bảo đảm an toàn các kho-cảng, cụm cảng, cụm kho cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu.

Theo đó, điều kiện hình thành Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí được đề xuất như sau: Các Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí cạnh nhau không đáp ứng được khoảng cách an toàn được quy định trong Nghị định này thì được liên kết với nhau thành Cụm Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí.

Các Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí có đối tượng tiếp giáp là các Cảng khác mà khoảng cách giữa Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí với các Cảng này không đáp ứng được khoảng cách an toàn được quy định trong Nghị định này thì được liên kết với nhau thành Cụm Cảng và Cụm cảng có chức năng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí và các chức năng của cảng thành viên. Các Cảng thành viên sau khi liên kết phải tuân theo quy định về đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

Các Kho - cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí cạnh nhau không đáp ứng được khoảng cách an toàn được quy định trong Nghị định này thì được liên kết với nhau thành Cụm Kho - Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí.

Các Kho-cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí có đối tượng tiếp giáp là các Kho-Cảng khác mà khoảng cách giữa Kho-cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí với các Kho-cảng này không đáp ứng được khoảng cách an toàn được quy định trong Nghị định này thì được liên kết với nhau thành Cụm Kho-Cảng và Cụm Kho-Cảng này là Cụm Kho-Cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí. Các Kho-Cảng thành viên sau khi liên kết phải tuân theo quy định về đảm bảo an toàn như Kho-Cảng tồn chứa, xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí. 

Đảm bảo an toàn Kho-Cảng, Cụm cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nội dung đảm bảo an toàn đối với Kho-Cảng, Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn đối với Kho-Cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí theo quy định cho từng hạng mục thành viên gồm Kho tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí và Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí theo các quy định về khoảng cách an toàn cho các Kho tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí và Cảng xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí được quy định tại Nghị định này.

Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí phải đảm bảo sau khi liên kết thành Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí thì các hạng mục trong liên kết đều phải đáp ứng các quy định về an toàn, PCCC và Hàng hải.

Các tổ chức, cá nhân sở hữu, vận hành Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí sau khi hình thành phải thực hiện xây dựng các Tài liệu đảm bảo an toàn cho Cụm cảng, Cụm kho-cảng tồn chứa và xuất nhập dầu khí và sản phẩm dầu khí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảonày tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: Báo chính phủ

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan