Quy định mới về báo cáo thông tin nợ công và nợ nước ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2017/TT- BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Thông tư số 126/2017/TT- BTC nêu rõ, các đơn vị gửi báo cáo tình hình nợ công và nợ nước ngoài về Bộ Tài chính trước ngày 15/2 của năm sau. Nguồn: Internet

Qua Thông tư số 126/2017/TT- BTC, Bộ Tài chính quy định rõ việc báo cáo công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố…

Theo đó, Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này bao gồm: Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ; Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh; báo cáo thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương; báo cáo thực hiện vay, trả nợ công.

UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và lập báo cáo về nợ chính quyền địa phương theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục II đính kèm Thông tư này bao gồm: Báo cáo thực hiện vay và trả nợ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Báo cáo thực hiện vay và trả nợ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Các cơ quan cho vay lại chịu trách nhiệm lập và báo cáo Bộ Tài chính về tình hình vay về cho vay lại theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục III đính kèm Thông tư này bao gồm: Báo cáo tình hình vay, trả nợ của từng dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ theo nhà tài trợ; Báo cáo về tình hình thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài theo ủy quyền của Bộ Tài chính; Báo cáo tình hình phân loại các khoản nợ vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; Báo cáo tình hình các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ có nợ quá hạn; Báo cáo tình hình dư nợ của đơn vị nhận vay lại có nợ quá hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp, theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục IV đính kèm Thông tư này, bao gồm: Thông tin chi tiết về khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp được xác nhận; Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả; Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả.

Về thời hạn báo cáo và công khai thông tin về nợ công, Bộ Tài chính cho biết, đối với các báo cáo định kỳ hàng quý, các đơn vị lập và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với các báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, các đơn vị gửi trước ngày 31/7 hàng năm. Đối với các báo cáo tình hình thực hiện hàng năm, các đơn vị gửi văn bản về Bộ Tài chính trước ngày 15/2 của năm sau. 

Bộ Tài chính tổng hợp các báo cáo về nợ công báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời gửi các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định liên quan.

Bên cạnh đó, Thông tư số 126/2017/TT- BTC quy định chi tiết về công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; về công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương; về hình thức báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018 và áp dụng cho việc lập các báo cáo năm của năm 2017.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

99

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan