Quy định mới về đăng kí thuế ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế

Kể từ ngày 17/1/2021, Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế chính thức đi vào cuộc sống với những thay đổi có lợi hơn cho người nộp thuế.

Thông tư 105 sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế và triển khai thực hiện quy định về đăng ký thuế xuyên suốt từ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CPThông tư số 105/2020/TT-BTC.

Theo Tổng cục Thuế, các nội dung quan trọng tại Thông tư 105 sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế và quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan Thuế trong giải quyết thủ tục cho người nộp thuế.

Cụ thể, đối với người nộp thuế, bổ sung đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho các nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, khuyến khích tự đăng ký thuế để cấp mã số thuế 10 số hoặc cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số nộp thay của bên Việt Nam cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài chưa có mã số thuế nhằm đảm bảo việc quản lý nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế, kể cả bên Việt Nam khi khấu trừ nộp thay cũng ghi mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài trên chứng từ khấu trừ thuế, trên bảng kê khấu trừ khi khai thay nhà thầu nước ngoài, nhà cung cấp nước ngoài.

Cùng với đó, Thông tư 105 sửa đổi quy định cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh để quản lý thuế đối với từng địa điểm độc lập về nghĩa vụ thuế mà không phân biệt cùng địa bàn hay khác địa bàn của hộ kinh doanh đó.

Thông tư này cũng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế lần đầu theo hướng bỏ việc kê khai thông tin tài khoản ngân hàng, loại thuế phải nộp…; bỏ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã nộp quyết định giải thể đến cơ quan thuế mà chỉ nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh/cơ quan đăng ký hợp tác xã…

Đối với cơ quan Thuế, các quy định đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ chuyển địa điểm dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ không thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).

Đồng thời, Thông tư 105 cũng sửa đổi thời hạn để công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế là 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thay cho thời hạn ngay trong ngày làm việc trước đây.

Thông tư quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan thuế nơi chuyển đến là trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Thuế (cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, cơ quan Thuế quản lý khoản thu) trong việc phối hợp và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ khôi phục mã số thuế.

Đáng chú ý, việc gửi thông báo người nộp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được quy định theo hướng, cơ quan Thuế không phải gửi bản giấy đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tra cứu thông tin của người nộp thuế do cơ quan Thuế công khai để thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật.

Thùy Linh

Nguồn: Hải quan online

116

Gởi câu hỏi