Quy định mới về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Theo đó, Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện cho vay đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND cấp tỉnh ban han hành.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP, giới hạn cho vay đối với một dự án tối đa bằng 15% vốn hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện.

Nhưng theo Nghị định 37/2013/NĐ-CP, giới hạn này không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện. Đây là một trong những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất huy động bình quân các nguồn vốn huy động

Về lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, thay vì quy định không thấp hơn lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước, Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định lãi suất cho vay được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.

Hằng năm hoặc trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất, Tổng giám đốc, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương tính toán, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và báo cáo UBND cấp tỉnh ra quyết định ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND cấp tỉnh quyết định.

Nghị định 37/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013.

Nguồn: Báo Công thương

87

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan