Quy định về chi phí giám định tư pháp: Nhiều mà vẫn thiếu

Điều 36, Luật Giám định tư pháp năm 2012 quy định, người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

Chi phí đó bao gồm, tiền lương và các khoản thù lao cho người thực hiện giám định; vật tư tiêu hao; sử dụng dịch vụ; khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị; và các chi phí khác theo quy định. Ngoài ra, trong trường hợp người yêu cầu giám định tự mình yêu cầu giám định, thì đương nhiên phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định.

Để thực hiện quy định này, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành rất nhiều văn bản, trong đó phải kể đến Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; Thông tư 137/2014/TT-BTC ngày 18.9.2014 hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng; Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định Tư pháp và Nghị định 85/2013; Thông tư 35/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định pháp y tâm thần… Mặc dù, rất nhiều văn bản được ban hành, nhưng trong nhiều lĩnh vực giám định tư pháp như tài chính, xây dựng, quyền tác giả, quyền liên quan… chi phí giám định chưa được quy định cụ thể, nên chưa tạo sự thống nhất chung khi áp dụng.

Theo Luật Giám định Tư pháp, “phí giám định tư pháp” đã chuyển sang thực hiện theo cơ chế “chi phí giám định tư pháp”. Phí giám định tư pháp không còn trong danh mục phí do đã chuyển sang cơ chế chi phí theo quy định Luật Phí, lệ phí. Để triển khai thực hiện, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị đưa ra phí giám định khỏi danh mục phí, lệ phí để thực hiện theo quy định luật chuyên ngành. Tuy nhiên, sau gần 7 năm Luật Giám định Tư pháp có hiệu lực, thì những quy định nêu trên vẫn nằm trên giấy. Điển hình có nhiều bộ, ngành (Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông…) chưa xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật để làm căn cứ xác định chi phí giám định tư pháp và hướng dẫn các tổ chức giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý, chưa tính đến việc ban hành văn bản quy phạm về chi phí.

Điều đáng quan tâm, đây là nội dung cần thiết trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các bộ, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác giám định tư pháp. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn các tổ chức giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý xác định chi phí giám định được quy định tại Nghị định 81/2014/NĐ-CP đối với từng loại chi phí, và cách xác định chi phí tương ứng với từng loại hình, tổ chức giám định tư pháp. Hiểu một cách đơn giản nhất là những vấn đề liên quan đến việc xác định phí đã được các văn bản chuyên ngành quy định rõ.

Thiết nghĩ, Bộ Tài chính cần sớm tập hợp lại các thông tư đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong từng lĩnh vực; đồng thời sớm có giải pháp đối với các bộ, ngành chậm triển khai (điểm danh các bộ, ngành, xây dựng Báo cáo trình Chính phủ…). Và, để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức liên quan trong việc áp dụng thì cần pháp điển hóa hệ thống văn bản liên quan đến phí giám định thành một văn bản chung có phạm vi điều chỉnh bao quát. 

Nguồn: Đại biểu nhân dân

190

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan