Quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Ngày 4/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 183/2013/TT-BTC quy định về về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng là công ty đại chúng và tổ chức tín dụng thực hiện niêm yết, chào bán chứng khoán ra công chúng phải áp dụng các quy định của Thông tư này, Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng Thông tư số 183/2013/TT-BTC bao gồm: (i) Tổ chức kiểm toán được chấp thuận, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận; (ii) Đơn vị có lợi ích công chúng; (iii)Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

95

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan