Quy định về mức chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư nêu rõ các nhiệm vụ chi thuộc chương trình giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hợp phần biến đổi khí hậu gồm: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đánh giá khí hậu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch sử dụng đất;...

Hợp phần tăng trưởng xanh gồm: Tính toán mô hình tính toán chi phí cận biên (MACC), hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của khoảng 15 tỉnh; đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương;  đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại...

Mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Ngoài ra, thông tư này cũng hướng dẫn thêm một số mức chi khác. Cụ thể, chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

Trường hợp xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, mức chi theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao.

Đối với chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi điều tra, khảo sát, theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. Trường hợp chi công tác phí, hội nghị thì theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với chi tạo lập thông tin, cơ sở dữ liệu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT .

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2018.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

216

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan